Algemene voorwaarden

De Vennootschap onder Firma ANC Clinics is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91225647 en is gevestigd aan de Rivium Boulevard 23, 2909LK Capelle aan den IJssel.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Behandelingen door ANC Clinics.
 3. Behandeling of Behandelingen: De cosmetische behandeling waarbij ANC Clinics zich tegenover de Cliënt verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van botox, huidverbetering en fillers, rechtstreeks betrekking hebbende op de Cliënt met inbegrip van de nazorg.
 4. Behandelformulieren: het voorlichtings-, inschrijf- en/of toestemmingsformulier welke door Cliënt dient te worden ingevuld voor aanvang van de Behandeling in het kader van het geven van geïnformeerde toestemming (informed consent).
 5. Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die ANC Clinics heeft aangesteld, of waaraan ANC Clinics een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. ANC Clinics: de hulpverlener die in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf de Behandeling uitvoert.
 7. Overeenkomst: elke behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW en andere samenhangende (medische) verplichtingen tussen Cliënt en ANC Clinics, alsmede voorstellen van ANC Clinics voor Behandelingen die door ANC Clinics aan Cliënt worden verstrekt en die door Cliënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door ANC Clinics en navolgende losse afspraken met betrekking tot een Behandeling waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ANC Clinics, elke overeenkomst tussen ANC Clinics en Cliënt en op elke Dienst die door ANC Clinics wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ANC Clinics aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval ANC Clinics niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door ANC Clinics gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Behandeling. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het cosmetisch resultaat dat ANC Clinics verwacht, (het verloop van) de behandelprocedure, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de Behandeling, alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten.
 3. ANC Clinics is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft ANC Clinics het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cliënt om een voor ANC Clinics gegronde reden te weigeren.
 4. ANC Clinics is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door ANC Clinics zijn bevestigd aan Cliënt.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht ANC Clinics niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Behandeling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van het Behandelformulier dat aan Cliënt wordt verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst (Behandeling).
 2. Cliënt kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Cliënt:
  • De leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
  • Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Behandeling, de kosten van de Behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Behandeling;
  • De door ANC Clinics gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door ANC Clinics zijn gegeven aan Cliënt. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Cliënt.
  • Op de hoogte is van de contactgegevens van ANC Clinics ingeval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Cliënt zijn verstrekt. Cliënt dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
  • De Behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings-, inschrijf- en toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
  • De door Cliënt gestelde vragen beantwoord zijn;
 3. Cliënt zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.
 4. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Cliënt gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Behandeling geïndiceerd is, of indien Cliënt een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.
 5. De toestemming van de Cliënt wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de Behandeling.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Cliënt en ANC Clinics een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling met inbegrip van de nazorg en overige navolgende afspraken.
 2. Cliënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Cliënt ANC Clinics schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet voor zover ANC Clinics ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Cliënt kan de Behandeling te allen tijde afbreken c.q. stopzetten. Indien daarbij enige producten (botox en/of filler) zijn gebruikt, is de Cliënt gehouden tot het vergoeden van de kosten voor deze producten.
 5. Zowel Cliënt als ANC Clinics kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval ANC Clinics in surséance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is ANC Clinics nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de behandelovereenkomst

 1. ANC Clinics zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener c.q. cosmetisch arts verlangd mag worden. ANC Clinics zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijke, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder begrepen het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. ANC Clinics staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Behandelingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan ANC Clinics de Behandeling uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Behandeling in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door ANC Clinics aangeboden Behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. ANC Clinics heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Behandeling is ANC Clinics niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Behandeling wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor ANC Clinics, is Cliënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. ANC Clinics is gerechtigd om voor de uitvoering van de Behandeling naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien Cliënt de benodigde documenten en/of Behandelingsformulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Behandeling worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Cliënt besproken. Indien ANC Clinics het voor de uitvoering van de Behandeling noodzakelijk acht, kan zij van Cliënt voor aanvang van de Behandeling een gezondheidsverklaring eisen. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Behandeling, dient Cliënt dit voorafgaande aan de Behandeling te bespreken.
 7. ANC Clinics kan bij de Behandeling enkel gebruik maken van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen voor zover deze geregistreerd zijn en met inachtneming van het Convenant Medische Technologie 2016.
 8. Indien Cliënt verzoekt om een second opinion, is ANC Clinics verplicht om dit verzoek op te volgen. ANC Clinics zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Cliënt.
 9. ANC Clinics houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruikelijke handelswijze onder beroepsgenoten en aan de kwaliteitsnormen van de wetenschappelijke vereniging. Hieronder vallen onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO: Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Geneesmiddelenwet en eventuele richtlijnen, professionele standaarden en protocollen van de beroepsgroepen. Hieronder wordt tevens verstaan dat de (medische) behandelingsruimte voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
 10. ANC Clinics houdt een dossier bij met betrekking tot de Behandeling van de Cliënt. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer eventueel medicatiegebruik, de uitgevoerde Behandeling(en), resultaten, klachten en/of overige relevante informatie.
 11. Indien de afspraak c.q. Behandeling reeds gaande is, is het Cliënt niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

Artikel 7   Verplichtingen Cliënt

 1. Cliënt is verplicht ANC Clinics naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die ANC Clinics redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.
 2. Cliënt is verplicht alle door ANC Clinics verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat ANC Clinics niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Cliënt.
 3. ANC Clinics is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is ANC Clinics verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door ANC Clinics voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. ANC Clinics kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is ANC Clinics gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Cliënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan ANC Clinics.

Artikel 8 Afspraken

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door ANC Clinics of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, vertraging is ontstaan, heeft ANC Clinics recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 2. ANC Clinics is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij of de betreffende zorginstelling waar hij haar Behandeling verricht, de Cliënt hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Cliënt goedkeuring dient te geven, is ANC Clinics gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Cliënt zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. ANC Clinics spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Cliënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 5. ANC Clinics heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cliënt is verkregen.
 6. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of indien Cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, dienen door Cliënt te worden betaald. De kosten daarvan zijn gelijk aan de kosten van de ingeplande behandeling.
 7. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van ANC Clinics als leidend.
 8. ANC Clinics zal ingeval van afzegging van de afspraak door Cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken.
 9. Indien Cliënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan ANC Clinics niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien Cliënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 10. Na afloop van de Behandeling vindt een gesprek plaats tussen Cliënt en ANC Clinics ten behoeve van de nazorg. Bij het afsluiten van het dossier na afloop van de Behandeling worden de nazorg instructies (automatisch) per mail verstuurd. Indien men geen mailadres heeft opgegegeven worden deze instructies schriftelijk meegegeven. Indien noodzakelijk wordt na afloop van het gesprek een vervolgafspraak gemaakt.
 11. Cliënt is ervan op de hoogte dat de Behandeling van een aantal specifieke type Behandelingen, dient plaats te vinden volgens een door ANC Clinics aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. ANC Clinics zal Cliënt hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren.

Artikel 9 Geen garanties

 1. ANC Clinics voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Cliënt, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Cliënt met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer.
 2. Het effect van de Behandeling is niet altijd direct na de uitvoering zichtbaar. De termijn waarbinnen het maximale effect van een Behandeling wordt bereikt verschilt per behandeling. Cliënt wordt door ANC Clinics op de hoogte gebracht van het geschatte c.q. te verwachten aantal dagen waarbinnen het maximale effect wordt bereikt.

Artikel 10   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, wordt daar een aparte Overeenkomst voor gesloten en/of wordt Cliënt doorverwezen naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van ANC Clinics, ANC Clinics een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Cliënt.

Artikel 11   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw),. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Betaling van een Overeenkomst geschiedt ineens en voor aanvang van de (eerste) Behandeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Behandeling een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Behandeling leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is ANC Clinics gerechtigd om deze kosten, na overleg met Cliënt, in rekening te brengen bij Cliënt.
 4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, is ANC Clinics gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Cliënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. ANC Clinics is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 7. Cliënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van ANC Clinics.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12   Incassobeleid

 1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal ANC Clinics zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien ANC Clinics meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 13   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

 1. ANC Clinics gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal ANC Clinics de betrokkene hierover informeren.
 2. ANC Clinics kan voor- en nafoto's van Cliënt maken om het effect van de Behandeling te kunnen waarnemen. ANC Clinics bewaart dergelijke foto's nimmer langer dan noodzakelijk. Het maken van foto's geschiedt enkel en alleen met uitdrukkelijke toestemming van Cliënt.
 3. Indien overeengekomen kan ANC Clinics de voor- en nafoto's van Cliënt plaatsen op de website ter promotie. Cliënt is te allen tijde gerechtigd diens toestemming hiervoor in te trekken en zal dit indien van toepassing via schriftelijke kennisgeving aan ANC Clinics melden.
 4. Cliënt kan via de website van ANC Clinics de gewenste Behandeling boeken. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van de website van ANC Clinics verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt ANC Clinics tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Indien ANC Clinics op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14   Opschorting en ontbinding

 1. ANC Clinics is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen, tenzij de opschorting een ernstig nadeel vormt voor Cliënt. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd.
 2. De opschorting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Cliënt verplicht om ANC Clinics te vergoeden voor elk financieel verlies dat ANC Clinics lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Cliënt.

Artikel 15   Overmacht

 1. ANC Clinics is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van ANC Clinics wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van ANC Clinics, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt of diens derden aan ANC Clinics zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van ANC Clinics of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van ANC Clinics buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald. ANC Clinics is niet verplicht om Cliënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16   Beperking van aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ANC Clinics is in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. niet beperkt. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Overeenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de Overeenkomst partij is.
 2. Ingeval van aansprakelijkheid van ANC Clinics, dient Cliënt eerst een klacht in te dienen conform artikel 19 van deze algemene voorwaarden.
 3. ANC Clinics heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 17   Geheimhouding

 1. ANC Clinics is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Cliënt geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier wordt verstrekt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
 2. Onder anderen dan de Cliënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.
 3. In het belang van de kwaliteit van de door ANC Clinics aangeboden Behandeling, alsmede op grond van een wettelijke verplichting houdt zij van iedere Cliënt een dossier met medische gegevens en voor- en na foto’s van de Behandeling bij.
 4. De geheimhoudingsverplichting legt ANC Clinics ook de door haar in te schakelen derden op.

Artikel 18   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan ANC Clinics verstrekt in het kader van een Overeenkomst
 2. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan ANC Clinics verstrekt, garandeert Cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19   Klachten

 1. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van ANC Clinics of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@ancclinics.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ANC Clinics de klacht in Behandeling kunnen nemen.
 3. ANC Clinics zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Cliënt een klacht indienen bij Stichting DOKh via https://www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling/patient/een-klacht-over-uw-arts.
 5. In het op de website vermelde klachtenreglement van Stichting DOKh en het geschillenreglement van Stichting DOKh staan de voorwaarden en regels voor klachten en geschiloplossing.

Artikel 20   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen ANC Clinics en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. ANC Clinics heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ANC Clinics en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Capelle aan den IJssel, 04-09-2023