Klachtenregeling

Wij willen u graag goed van dienst zijn en streven ernaar om u zo goed mogelijk te behandelen. Bij ANC Clinics nemen wij zorg serieus. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn en doen hier ons uiterste best voor. Ondanks onze aandacht en inzet kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een behandeling of contact met een medewerker. Dat willen wij dan ook graag van u horen. U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat wij ons uiterste best zullen doen om samen tot een oplossing te komen. In veel gevallen kan een gesprek heel verhelderend zijn voor beide partijen en kan de arts en zijn organisatie leren van uw feedback om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Mondelinge melding klacht

U kunt uw klacht altijd mondeling aan ANC Clinics melden. Door mondeling in overleg te gaan, kunnen we snel met u overleggen en op zoek gaan naar een oplossing. U kunt uw klacht telefonisch doorgeven of tijdens een consult of behandeling met uw arts.

 

Schriftelijke melding klacht

Wilt u liever uw klacht schriftelijk melden? Dit kan op twee manieren.

 • De eerste mogelijkheid is om ons een mailtje te sturen naar: info@ancclinics.nl
 • Bovendien kunt u ANC Clinics per post een klacht sturen.
  Ons postadres is:
  ANC Clinics, t.a.v. klachtenprocedure
  Rivium Boulevard 23
  2909LK Capelle aan den Ijssel

Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen, dienen in ieder geval de volgende gegevens naar voren te komen:

 • Uw volledige naam en geboortedatum
 • Uw adres, postcode en telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • De naam van de behandelaar/medewerker waar de klacht betrekking op heeft
 • De behandeling die u heeft ondergaan waar u niet tevreden over bent
 • De datum waarop het zich voordeed
 • Een beschrijving van het gebeuren en de beschrijving van uw klacht

Na ontvangst van uw schriftelijke klacht, nemen wij spoedig contact met u op en doen ons uiterste best om de klacht binnen 2 weken naar tevredenheid op te lossen.

 

Externe klachtencommissie

Als u er met ons om wat voor reden dan ook niet uit komt dan brengen wij u in contact met onze externe klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen.

Volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is ANC Clinics aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling. Dit hebben wij ondergebracht bij de door het ministerie erkende en onafhankelijk DOKh.

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op en u kunt bij hem of haar terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht.
Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt, is (telefonische) klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat (telefonische) bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw arts te herstellen.

Om het klachttraject af te ronden, is de arts verplicht binnen 6 weken na het indienen van de klacht u te informeren over zijn/haar oordeel. Met een oordeel wordt bedoeld dat schriftelijk wordt aangegeven welke beslissingen hij/zij over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en welke maatregel(en) eventueel worden genomen. De termijn van 6 weken kan maximaal verlengd worden met vier weken, als u daarvan tijdig op de hoogte wordt gesteld.

Als beide partijen tevreden zijn over het oordeel, dan is de klacht hiermee afgedaan. Indien u niet tevreden bent en de klachtenprocedure wilt voortzetten, dan is er sprake van een geschil. Na het oordeel heeft u 6 maanden de tijd om te beslissen of u het geschil wilt indienen bij de geschilleninstantie.

 

Spelregels

 • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
 • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hierover eens zijn.
 • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
 • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
 • De volledige klachtenregeling is te downloaden op dokh.nl

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil. ANC Clinics is hiervoor aangesloten bij de Geschilleninstantie DOKh.

Voordat een klacht kan worden voorgelegd aan de geschilleninstantie moet de klachtenprocedure zijn doorlopen.

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen

Robijnstraat 6
1812 RB Alkmaar
Tel: 072 520 83 25
Website: www.dokh.nl

Email: klachtenengeschillen@dokh.nl