Privacyverklaring

Privacy en het gebruik van uw gegevens
ANC Clinics vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uw gegevens gebruiken wij alleen om uw medisch dossier zorgvuldig bij te houden om goede zorg te verlenen en om u te informeren over uw gemaakte afspraken en indien gewenst de nieuwsbrief aan u te versturen en de daarmee samenhangende onderwerpen. En om u beter van dienst te zijn op onze site.

ANC Clinics registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor dienstverlening. Wij behandelen uw informatie met zorg. We verstrekken uw gegevens niet aan derden. Behalve:

 • Als u ons daartoe machtigt
 • Als de wet ons daartoe verplicht

Om het klantcontact goed te laten verlopen, registreren wij gegevens:

 1. de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft bij uw bezoek aan onze site.
 2. de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen.

Voorbeelden zijn uw e-mailadres of contactgegevens. Met deze gegevens kunnen wij het klantcontact naar behoren laten verlopen. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens heeft gegeven.

ANC Clinics hanteert wettelijke uitgangspunten

 • Wettelijke grondslag: verwerkingen van persoonsgegevens vinden alleen plaats wanneer daarvoor 1) ondubbelzinnige toestemming door betrokkene is verleend, dan wel 2) noodzakelijk zijn voor een aantal limitatief opgesomde belangen (waaronder de zeer open norm “gerechtvaardigd belang”).
 • Doelbinding: persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet zomaar voor andere doeleinden.
 • Dataminimalisatie: er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk.
 • Passende beveiliging: wij zorgen altijd voor passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt ook voor partijen die we inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.

Onze identiteit

ANC Clinics is een collectief van cosmetische artsen. ANC Clinics heeft 1 cosmetische privékliniek: Capelle aan den Ijssel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. ANC Clinics verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens kunnen u direct of in combinatie met elkaar identificeren. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook een Burgerservicenummer, inloggegevens en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Verzameling en doel verwerking persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in de AVG artikel 6 rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens.

ANC Clinics kan persoonsgegevens verzamelen van alle personen aan wie wij onze diensten verlenen, met wie we contact hebben, die bij of voor ons werkzaam zijn of die onze website bezoeken. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd rechtmatigheid, behoorlijk en transparant en houden uw persoonsgegevens niet langer onder ons dan noodzakelijk.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres)
 • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op onze website, open- en clickgedrag via onze e-mails, voorkeuren, meningen, behoeften gebruik van social media of contact met de klantenservice).

Al deze gegevens worden behandeld als privacygevoelig.

ANC Clinics verzamelt deze gegevens zelf en eventueel via derden die bijvoorbeeld namens ANC Clinics diensten levert. Daarnaast zorgt ANC Clinics dat wanneer deze informatie niet meer relevant is dat deze wordt vernietigd. Het vernietigen wordt dan ook veilig gerealiseerd. Beveiliging van persoonlijke gegevens is cruciaal daarom nemen wij geen enkel risico om uw persoonlijke informatie veilig te wissen.

ANC Clinics bewerkt persoonsgegevens met de volgende doelen

 • Om onze dienst- en zorgverlening goed te kunnen uitvoeren.
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.
 • Voor interne (kwaliteits) analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening naar u verbeteren.

Alle communicatiekanalen die ANC Clinics gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring.

Emailberichten zijn vertrouwelijk

De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u om het ontvangen e-mailbericht te verwijderen en de inhoud ervan niet openbaar te maken. Indien u een afspraak bij ons maakt, krijgt u van ons een bevestiging van ons via de mail en sms. Hier in staat vermeld met wie u een afspraak heeft, waar en welke datum en tijdstip en enkele tips. Mocht u geen mails of sms meer ontvangen van ons ter bevestiging van uw afspraak, kunt u contact met ons ons opnemen via info@ancclincis.nl of via 0631966645.

Uw rechten als betrokkenen

U heeft een aantal rechten als betrokkene

 • U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht op beperking van uw van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht van verwijdering van uw van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht om te verzoeken uw gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • U heeft het recht op intrekking van uw eerder gegeven toestemming;
 • U heeft het recht om geen onderwerp van geautomatiseerde besluitvorming te zijn;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u niet tevreden bent over de manier waarop ANC Clinics met uw gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

ANC Clinics dient als verantwoordelijke zorg te dragen voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Nadat de identiteit van de verzoeker is vastgesteld heeft de verzoeker recht op inzage in de persoonsgegevens. Wanneer u een verzoek indient zal ANC Clinics binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt altijd de gegevens die wij van u registreren bij ons opvragen. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens. Als laatste kunt u tegen bepaalde verwerkingen bezwaar maken. U kunt deze verzoeken bij ons indienen.

Cookieverklaring

ANC Clinics maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Toestemming tot het verzamelen van gegevens kan te allen tijde worden ingetrokken.

Uw privacy wordt gewaarborgd 

Wij vinden uw privacy belangrijk en garanderen u dat:

 • we de statistieken over onze bezoekers anoniem opstellen;
 • we op onze site geen advertenties tonen van derde partijen;
 • we geen informatie aan derden doorverkopen of verstrekken.

Al onze activiteiten, ook onze internet- en online-activiteiten, zijn volledig conform de wettelijke regelingen betreffende de AVG.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.

Daarnaast heeft u recht op vergetelheid. Kort gezegd heeft u als betrokkene recht op wissing van uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging in een aantal gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt;
 • De betrokkene trekt zijn toestemming voor de verwerking in of tekent tegen de verwerking bezwaar aan;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens dienen te worden gewist op basis van een regel uit het Unierecht of het nationale recht;

Wij hanteren waar nodig de wettelijke bewaartermijnen. Waar deze niet in de wet zijn vastgelegd zorgen wij voor dataminimalisatie.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten ANC Clinics worden ingezien.

Datalek

Wanneer wij een datalek constateren zullen wij direct, in ieder geval binnen 72 uur dit melden aan de AP.

Contact

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anclinics.nl. ANC Clinics zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 maanden, op uw verzoek reageren.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem contact met ons op. Dit kan door het sturen van een mail naar Cagla Ozel, Kliniekmanager: info@ancclinics.nk. Of u belt met uw vragen met onze telefoonservice: 0631966645. Op werkdagen van 10:00 tot 20:00 uur bereikbaar.

Wijzigingen

ANC Clinics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 4 september 2023.

 Verwijzingen

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

ANC Clinics is als volgt te bereiken:

Postadres:Rivium Boulevard 23, 2909LK Capelle aan den IJssel
Telefoon: 06-31966645
E-mail adres: info@ancclinics.nl
Contactpersoon: Cagla Ozel, kliniek manager